Ikä koskettaa meitä kaikkia

Valtaa vanhuus!

9.11.
2012

SUOMALAISET NUORET JA VANHAT HALUAVAT OPPIA TOISILTAAN

Järjestöt: Tarvitaan uusia tapoja tuoda sukupolvet toimimaan yhdessä
 
Suomalaiset nuoret ja vanhat uskovat voivansa oppia uutta toisiltaan. Sekä nuoret että vanhat pitävät myös tärkeänä, että toinen ikäryhmä saa olla mukana heitä itseään koskevassa päätöksenteossa. 

Tiedot käyvät ilmi VALTAA VANHUUS -kampanjan ja Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n kyselystä, jonka tulokset julkaistaan tänään sukupolviseminaarissa eduskunnassa. Seminaari järjestetään yhteistyössä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan ja Suomen ammattin opiskelevien liitto SAKKI ry:n kanssa.

Kyselyyn vastasi yli 500 ihmistä, joista puolet oli iältään 15–29 -vuotiaita ja puolet yli 65-vuotiaita. Vastaajista noin 70 % oli täysin samaa mieltä väittämästä "vanhat ja nuoret voivat oppia toisiltaan keskustelemalla toistensa kanssa". Yli 25 % oli väittämästä melkein samaa mieltä, ja erimielisten osuus jäi muutamaan prosenttiin.

"Kysely toteutettiin, koska Suomi tarvitsee lisää sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja luovaa keskustelua tulevaisuudesta. Sekä vanhat että nuoret ovat osaajia ja tekijöitä. Nämä voimat pitää osata hyödyntää nykyistä paremmin. Kaikenikäisten yhteistyö ja vuoropuhelu vievät kehitystä eteenpäin", sanoo Allianssin pääsihteeri Olli Joensuu.

Kyselyn avovastauksissa moni nuori toivoi enemmän mahdollisuuksia tutustua vanhoihin ihmisiin, ja vanhat vastaavasti luontevaa kontaktia ja yhdessä tekemistä nuorten kanssa.

"Tässä järjestöillä on vaikuttamisen paikka. Haluamme haastaa sekä nuorten että vanhojen kanssa toimivat järjestöt kehittämään käytännön toimintaa, jossa nuoret ja vanhat voivat toimia rinnakkain, tutustua ja kuulla toisiaan", sanoo Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n toiminnanjohtaja Virpi Dufva.     

VANHOILLE LISÄÄ ARVOSTUSTA, NUORILLE VAIKUTUSVALTAA

Kyselyyn vastanneista nuorista 75 % oli täysin samaa mieltä siitä, että vanhojen osallistuminen itseään koskevaan päätöksentekoon on tärkeää. Vastaavasti 74 % vanhoista oli täysin samaa mieltä siitä, että nuoret on tärkeää ottaa mukaan päättämään nuorten asioista.

Eniten hajontaa vastauksissa tuotti kysymys vanhojen ja nuorten osakseen saamasta arvostuksesta. Etenkin nuoret halusivat lisää arvostusta vanhoille. Nuorten ylivoimainen enemmistö, 71 % oli täysin tai melko samaa mieltä väittämästä "vanhoja arvostetaan yhteiskuunnassa liian vähän". Vanhoista selvästi harvempi, 62 % oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että nuoria arvostettaisiin liian vähän. 

Samaan aikaan vanhat toivoivat nuorille lisää vaikutusvaltaa yhteiskunnassa. Jopa 66 % vanhoista vastaajista oli samaa mieltä väittämästä, että nuorilla on yhteiskunnassa liian vähän vaikutusvaltaa. Nuorista vastaajista alle puolet, 46 %, oli samaa mieltä väittämästä, että vanhoilla on liian vähän vaikutusvaltaa. 

Lisätiedot:
Virpi Dufva, toiminnanjohtaja, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry
virpi.dufva@valli.fi / 050 365 4664

Olli Joensuu, pääsihteeri, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
olli.joensuu@alli.fi / 045 139 2350

VALTAA VANHUUS / MED ÅLDERNS RÄTT -kampanjassa ovat mukana Folkhälsans förbund rf, Ikäinstituutti, Miina Sillanpään Säätiö, Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ry, Suomen Senioriasiainliitto ry,  Suomen Senioriliike ry, Suomen Setlementtiliitto ry ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry. Kampanja on osa EU:n aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuotta. Kampanjaa on tukenut RAY.