Ikä koskettaa meitä kaikkia

Valtaa vanhuus!

12.5.
2014

Hyvä asuinympäristö osallisuuden mahdollistajana

Ikäihmisten hyvään asumiseen vaikuttavat erityisesti asuinympäristöjen tarjoamat toiminta- ja osallistumismahdollisuudet. Asuminen, palvelut ja ympäristö muodostavat parhaimmillaan toimivan kokonaisuuden, joka vahvistaa vanhusten osallistumista ja itsenäistä selviytymistä sekä ylläpitää hyvinvointia ja terveyttä. Asuinympäristön fyysisin ja teknologisin ratkaisuin voidaan edistää mm. iäkkään turvallista ja esteetöntä liikkumista ja asumista. Tämä ei kuiten-kaan vielä takaa, että vanhus pystyy osallistumaan asuinympäristössään itseään kiinnosta-vaan yhteisölliseen toimintaan. 

Yhteisöllisen toiminnan ja sosiaalisten suhteiden vaikutukset ihmisen hyvinvointiin on tun-nettu pitkään. Osallistumismahdollisuuksien puute ja siitä aiheutuva yksinäisyys heikentävät ikääntyneiden terveyttä ja elämänlaatua. Asuinalueen yhteisöllisellä toiminnalla voidaan edistää ikäihmisten positiivista kokemusta osaamisesta, autonomiasta ja kuulumisesta yhteisöön. Tästä hyvänä esimerkkinä on Kohtaamisia kotikulmilla -hanke, jonka Miina Sillanpään Säätiö toteutti vuosina 2010–2012 Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella. 

Kohtaamisia kotikulmilla -hankkeessa luotiin alueellinen yhteisömalli, joka edistää ikäihmisten osallisuutta ja hyvää elämänlaatua. Hankkeessa etsittiin ja toteutettiin erilaisia senioreita aktivoivia ja osallistavia toiminnanmuotoja (esim. harrasteryhmät, tapahtumat ja tempaukset), jotka perustuivat asukaslähtöisyyteen, yhteisöllisyyteen ja verkostoitumiseen. Hankkeessa kehitettyä mallia ja erityisesti sen käytännönläheisiä esimerkkejä ja vinkkejä voidaan hyödyntää vahvistettaessa alueellista yhteisöllisyyttä. 

Yhteenvetona voi todeta, että hyvä asuinympäristö osallistaa ja koskettaa kaiken ikäisiä asukkaita. Iästä riippumatta ihmisellä on tarve olla aktiivinen ja osallistuva toimija; tarve elää täyttä elämää. Senioriasukkaiden hyvinvointia edistävän, viihtyisän ja turvallisen asuinympä-ristön toteutuminen edellyttää yhteisöllisyyteen perustuvaa ajattelua. Olennaista on luoda toimintatapoja, jotka edistävät iäkkäiden asukkaiden ja alueellisten toimijoiden dialogia yhteisen muutoksen aikaansamiseksi.

Hankkeessa luotuun malliin voi tutustua tarkemmin Miina Sillapään Säätiön verkkosivuilla: Linkki

 

Kehittämispäällikkö Helena Launiainen
helena.launiainen@miinasillanpaa.fi