Ikä koskettaa meitä kaikkia

Valtaa vanhuus!

26.6.
2012

LEHDISTÖTIEDOTE KYSELY: VANHUSPALVELUIDEN KEHITTÄMISTAHTI LIIAN HIDAS

Ikälain tuomat haasteet tunnetaan hyvin, ratkaisut laahaavat perässä

Kuntien johtavat virkamiehet tunnistavat hyvin tulevan vanhuspalvelulain tuomat haasteet. Kuntien suunnittelema kehittämistahti on kuitenkin vanhuusiän palveluiden suhteen aivan liian hidas. Viidesosassa kuntia ei vielä ole tehty lainkaan päätöksiä mm. omaishoidon, esteettömyyden, erilaisten asumispalveluiden sekä vanhojen ihmisten liikuntaa ja toimintakykyä edistävien palveluiden kehittämisestä tällä vuosikymmenellä.

Tiedot käyvät ilmi VALTAA VANHUUS -kampanjan taustajärjestöjen toteuttamasta kyselystä, johon vastasi yli 200 kuntien vanhuspalveluista vastaavaa johtavaa virkamiestä (perusturva-, sosiaali- ja vanhuspalvelujohtajat).

"Matka päätöksistä toteutukseen on yleensä pitkä, joten kehittämistahti näyttää kunnissa aivan liian hitaalta. Tarpeet tunnetaan ja hyviä ratkaisumalleja on olemassa. Siksi tuloksia pitäisi saada aikaan huomattavasti nopeammin", sanoo puheenjohtaja Vappu Taipale Vanhus- ja lähimmäispalveluiden liitto Valli ry:stä.

Kiireellisintä olisi järjestöjen mukaan saada aikaan iso asennemuutos. "Sairausnäkökulmasta on aika siirtyä näkemään vanhat ihmiset sosiaalisina, aktiivisina toimijoina joilla on oma tahto ja laaja kirjo muitakin kuin lääketieteellisiä tarpeita", Taipale sanoo. "Tätä ajattelua tuleva ikälaki peilaa hyvin. Kyselyn tulokset kertovat, että ajatus tunnistetaan hyvin myös kuntien virkamiesjohdossa. Toteutus on vasta aivan alussa."

Kyse on mm. palveluista, jotka tukevat laajasti vanhan ihmisen toimitakykyä ja kokemusta elämän mielekkyydestä. "Tarvitaan liikuntaa, kulttuuria ja yhdessä tekemistä. Silti vasta osa kunnista suunnittelee jatkossa satsaavansa esimerkiksi kuntouttavien liikuntapalveuiden lisäämiseen", Taipale ihmettelee.

Kuntien on myös aika havahtua näkemään, että suuri osa eläkeikäisestä väestöstä on hyvin tomintakykyisiä, itsenäisiä ja aktiivisia - ei vain hoivan kohteita, vaan myös sen tarjoajia.  "Kunnat voisivat kantaa nykyistä suurempaa koordinointivastuuta vapaaehtois- ja järjestötyön kehittämisestä. Sukupolvien tuominen yhteen eri elämänalueilla on resurssi, jota meillä ei ole varaa hukata."

JOHTAJIEN OMAT TOIVEET: KOTIHOITOA, ARVOSTUSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUTTA

Johtavilta virkamiehiltä kysyttiin myös, miten he toivovat itseään hoidettavan vanhoina.  Suurin osa johtajista toivoi saavansa hoitoa kotonaan. Avuntarpeen kasvaessa toiveena oli, että hoito annettaisiin hyvässä yhteisöllisessä palvelutalossa tai laadukkaassa seniorikodissa.

Johtajat toivoivat hoitohenkilöstön ja yhteisön suhtautuvan heihin arvostaen ja kunnioittaen. Hoitajiksi toivottiin todellisia asiantuntijoita. Johtajat myös toivoivat, että saisivat itse määrätä omasta elämästään ja hoidosta. Lähipalvelut tulisi säilyttää, jotta vastaajat voisivat itse käydä hoitamassa omia asioitaan.

"Tulokset osoittavat, että jokaiselta virkamieheltä ja päättäjältä on viisasta kysyä, miten hän itse haluaa vietää vanhuutensa. Tämä kysymys tuottaa parhaat vastaukset palveluiden suunnittelun tueksi", Vappu Taipale sanoo. "Seuraavaksi pitäisi edetä puheista toimintaan. Näkemysten on aika tuottaa kunnissa poliittisia päätöksiä ja todellisia tekoja."

Lisätietoa tuloksista
Anu Kuikka, suunnittelija, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry
anu.kuikka@valli.fi, puh. 050 3268925

Koko raportti verkossa: www.valtaavanhuus.fi/materiaalit

www.facebook.com/valtaavanhuus

VALTAA VANHUUS -kampanjassa ovat mukana Folkhälsans förbund rf, Ikäinstituutti, Miina Sillanpään Säätiö, Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ry, Suomen Senioriasiainliitto ry, Suomen Senioriliike ry, Suomen Setlementtiliitto ry ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry. Kampanja on osa EU:n aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuotta. Kampanjaa on tukenut RAY.

VALTAA VANHUUS -suurtapahtuma järjestetään Senaatintorilla 15.9. Tapahtuma on osa Kansainvälisen Age Demands Action -päivän tapahtumia. Ta